Αγαπητοί/ές συνάδελφοι: Μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών να συζητήσουμε για τον κοινωνικό ρόλο του Πανεπιστημίου και την απόφαση, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τις αλλαγές στο Πανεπιστήμιο, για επανεξέταση της σχέσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, προτείνεται η συγκρότηση από το ΑΠΘ μιας Πρωτοβουλίας για την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη, τους φορείς της και τις ανάγκες των κατοίκων της.

Επιδίωξή μας είναι η οικοδόμηση μιας σχέσης συνεργασίας και προσφοράς στην πόλη μας αξιοποιώντας τον πλούτο που παράγεται στο ΑΠΘ και διεκδικώντας στην πράξη με καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του αρμόζει.

Αποσκοπούμε δηλαδή να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση στα πλαίσια ανάδειξης του κοινού ζωτικού μας χώρου σε πεδίο συλλογικής δράσης με ζητούμενο μια ποιότητα ζωής που να αναδεικνύει τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η απάντηση στις προσπάθειες απαξίωσης του δημόσιου Πανεπιστημίου δεν μπορεί να εξαντλείται πλέον σε εθιμοτυπικές, ανέξοδες και μονότονες καταγγελίες από την μεριά μας. Αντιθέτως μπορούμε να ακυρώνουμε τα φαινόμενα που τροφοδοτούν αυτήν την απαξίωση μετατρέποντας την επιστημονική γνώση που παράγεται στο πανεπιστήμιο σε ωφέλιμο πλούτο για την κοινωνία, την πόλη και τον πολίτη.

Το Πανεπιστήμιο παρεμβαίνει ουσιαστικά στην κοινωνία όταν το ίδιο διαχυθεί δημιουργικά σε αυτήν, όταν αναδείξει στην πράξη την κοινωνική του ευθύνη και χρησιμότητα αλλά και όταν ανοίξει σε αυτήν. Όταν παράγει νέα γνώση και επινοεί κοινωνικά χρήσιμες εφαρμογές. Όταν ο πλούτος της γνώσης που παράγει το δημόσιο πανεπιστήμιο υπηρετεί τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διανέμεται δίκαια, ως κοινωνικά χρήσιμος πλούτος, στην κοινωνία. Όταν η γνώση δεν είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνική κατάκτηση και όταν η καινοτομία δεν μετριέται μονοδιάστατα με εμπορικούς και αγοραίους όρους. Γιατί ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χειραφετηθεί εάν δεν εργάζεται για μια χειραφετημένη κοινωνία.

Η Ομάδα Συνάντηση με την πόλη δεν είναι μια ακόμα κλειστή επιτροπή που αναπαράγει την συνηθισμένη εσωστρέφεια και την αποκοπή του πανεπιστημίου από την κοινωνία αλλά συνιστά μία διεργασία που συνδέει το πανεπιστήμιο με την κοινωνία ,υπηρετεί το συλλογικό και ανατροφοδοτείται διαρκώς από αυτήν την σχέση τόσο σε επίπεδο γνώσης-θεωρίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογών-πράξης ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Είναι μία Διαρκής Συνάντηση που προάγει στην πόλη μας την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια ενάντια στην απανθρωπιά, τον ατομικισμό και την αποξένωση, αρχές και αξίες που πρέπει βέβαια να καλλιεργεί στο εσωτερικό του για να μπορεί να τις διακηρύσσει στην κοινωνία.

Το πανεπιστήμιο συμπρωταγωνιστεί με την πόλη, τους φορείς (τυπικούς και άτυπους) και τους κατοίκους της σε μια διεργασία αλληλεπίδρασης και κοινής δράσης. Η Συνάντηση με την πόλη δεν ταυτίζεται με την γνωστή «ανοικτή πόρτα» αλλά γίνεται αντιληπτή ως μία διαρκής συλλογική και κοινωνικά ωφέλιμη διεργασία στην υπηρεσία της πόλης, των κατοίκων της και του πανεπιστημίου.


Στην Συνάντηση με την Πόλη:

1. Εμπλέκεται, έξω από ατομικιστικές ιδιοτέλειες και ωφελιμιστικά κίνητρα, το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό: διδάσκοντες, φοιτητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

2. Συμμετέχουν Σχολές και Τμήματα με βάση τις ειδικές ανάγκες ,όπως αυτές προσδιορίζονται από τους εμπλεκόμενους και δημιουργούν από κοινού με κατοίκους και φορείς πρωτοβουλίες και δράσεις κάλυψης γενικών και ειδικών αναγκών.

3. Τομείς και τόποι δράσεις θεωρούνται όχι μόνον οι χώροι και τα άτομα των λεγόμενων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Άρα δεν εμπλέκονται μόνον, όπως συνηθίζεται, οι Κοινωνικές Επιστήμες άλλα όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι και επιστήμονες.

Κοινωνική πολιτική δεν είναι η πολιτική που αναφέρεται αποκλειστικά στις λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά η κοινωνικά ωφέλιμη πολιτική η οποία εμπεριέχει την ισονομία και ισότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ατομικές ή συλλογικές ιδιαιτερότητες, οικονομική τάξη, θρησκεία ή εθνική προέλευση σε ένα ανθρώπινο φυσικό-οικιστικό περιβάλλον.

Τομείς και τόποι συνάντησης είναι όλοι εκείνοι οι χώροι που συν- διαμορφώνουν το ζωτικό μας περιβάλλον. Είναι οι παρεμβάσεις σε συνθήκες και παράγοντες που προκαλούν και αναπαράγουν ατομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Συνεπώς στην διεργασία αυτή εμπλέκονται οι επιστήμες, οι επιστημονικοί κλάδοι και οι επιστήμονες που σχετίζονται με τα παραπάνω.

4. Η διεπιστημονική-διακλαδική συνεργασία στηρίζεται στην υπέρβαση του μονολόγου και την αναζήτηση του διαλόγου τόσο στο εσωτερικό του πανεπιστημίου όσο και στην σχέση του με την κοινωνία ,τους ανθρώπους και τις ανάγκες των. Στόχος είναι η μελλοντική σύμπραξη με όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας.

5. Η πρωτοβουλία «Συνάντηση με την πόλη» ξεκινάει από το ΑΠΘ, επεκτείνεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σταδιακά στο πολεοδομικό συγκρότημα με την συστηματική ένταξη και των υπολοίπων Δήμων και των φορέων τους. Οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί, οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι της πόλης αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και δρούνε από κοινού με το ΑΠΘ στα πλαίσια συμμετοχικών δράσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες του ζωτικού μας χώρου και την αναβάθμιση της ποιότητάς του. Μέσα από αυτήν την Συνάντηση οι πολίτες της πόλης γνωρίζουν τους φοιτητές, το πανεπιστήμιο και το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα από μία νέα, κοινωνικά χρήσιμη, εμπειρία στην οποία και εμπλέκονται άμεσα. Το πανεπιστήμιο δε και οι άνθρωποί του υπηρετούν εθελοντικά μέσα από αυτήν την συνάντηση την κοινωνία και συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της πόλης και στην παραγωγή και διάχυση μιας κοινωνικά χρήσιμης επιστημονικής γνώσης.

Η αυτονομία σχεδιασμού και δράσεων των ατόμων και των επί μέρους ομάδων που εμπλέκονται εθελοντικά είναι και ο καθοριστικός παράγοντας που θα προκαλέσει ιδέες, επινοήσεις, εφαρμογές και δημιουργικές παρεμβάσεις στην βάση του κοινού τόπου όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω.

Σε αυτό το πνεύμα καλούμε τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του ΑΠΘ, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να δηλώσετε συμμετοχή στους τομείς διαλόγου και δράσης που σας ενδιαφέρουν, σας εμπνέουν και σας διακινούν. Σας καλούμε να συμβάλουμε στην συγκρότηση μιας δημιουργικής σχέσης με την πόλη που ζούμε, τους κατοίκους της και τις ανάγκες όλων μας.

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή (Μαρία Βλάχου e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στον τομέα που σας εμπνέει και σας διακινεί. Όπως:

1.Προστασία Περιβάλλοντος-Ποιότητα Ζωής
2.Προσβασιμότητα
3.Υγεία
4.Εκπαίδευση
5.Εργασία-Ανεργία-Κοινωνική Οικονομία
6.Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες και τόποι Κοινωνικού Αποκλεισμού
7.Ψυχοκοινωνικά ζητήματα
8.Βία
9.Κοινωνικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα
10. Ιστορία ,Πολιτισμός και Παράδοση
11.Αυτοδιοίκηση: Αποκέντρωση, Αποσυγκέντρωση, Διαφάνεια, Δημοκρατία
12. Μετανάστες
13.Αθλητική Παιδεία και Αθλητισμός

Ο συντονιστής της ομάδας
«Συνάντηση με την πόλη»

Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης
Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ψυχολογίας


Magazine - Other articles

Νέα του Blog

Το αδύνατο που έγινε δυνατό

20.02.2017 | Slider
Εμφανίσεις: 3897