Το παρακάτω υπόμνημα κατατέθηκε σήμερα 12/3/2012 στην πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας.

Υπογράφεται από το σύνολο των υπαλλήλων της διεύθυνσης.

Αθήνα, 12/3/2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4052/2012 ΚΑΙ 3984/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Οι κάτωθι υπογράφοντες υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας δηλώνουμε τη διαφωνία και την αντίθεσή μας με την παρακράτηση τμήματος των συντάξεων των φιλοξενούμενων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης των Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που συμμετέχουν στο εθνικό πρόγραμμα «Ψυχαργώς», όπως προβλέπει η παρ. 9 του α.30 του ν. 4052/2012, καθώς και η παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011.
Πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις:
Α) Είναι αμφίβολης νομιμότητας και συνταγματικότητας, καθώς δεν πρόκειται για καταβολή νοσηλίου, το οποίο προβλέπει ο ν. 2716/1999, αλλά για κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου των ασθενών. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι αντιβαίνουν στα άρθρα 17 («Προστασία της ιδιοκτησίας») και 25 («Αρχή της Αναλογικότητας») του Συντάγματος. Επιπλέον αντίκεινται στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α. (άρθρο 1).
Β) Δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα υποχρηματοδότησης, καθώς οι πόροι που αναμένεται να συγκεντρωθούν υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν σε ένα μικρό ποσοστό του ποσού που ελλείπει από τους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων. Η περικοπή των προϋπολογισμών των Ν.Π.Ι.Δ. ανέρχεται στο 55% (50.000.000€) και οι αντίστοιχες περικοπές στους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ. είναι εξίσου υψηλές.
Γ) Ενέχουν κινδύνους ως προς την εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε επιλογή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις μονάδες ψυχικής υγείας, βάσει του ύψους της σύνταξής τους.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις εντάχθηκαν στους νόμους 4052/2012 και  3984/2011 αντίστοιχα, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση για την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητά τους. Ουδέποτε ερωτηθήκαμε για μια διάταξη που θα κληθούμε να εφαρμόσουμε, τη στιγμή που θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από όσα προτίθενται να λύσουν.
Ζητάμε την απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων και την άμεση έναρξη διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (οργανώσεις ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συλλόγους οικογενειών, φορείς προάσπισης των δικαιωμάτων, εργαζόμενοι) με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την ενίσχυση της διαδικασίας της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Οι υπογράφοντες:
(Υπογράφει το σύνολο των εργαζόμενων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας)
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Γραφείο Προϊσταμένης Δ/νσης Ψυχικής Υγείας
6. Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Magazine - Other articles

Νέα του Blog

Το αδύνατο που έγινε δυνατό

20.02.2017 | Slider
Εμφανίσεις: 4007