Ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 2013

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε του τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ και αγαπητά μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού,

Ως απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων (και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, όπως ονομάστηκε από το 2002 και εξής) του Α.Π.Θ εκπλαγήκαμε δυσάρεστα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος (Συνεδρίαση της 23ης/05/2013) να θέσει σε αναστολή το παραπάνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η έκπληξή μας έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν διαπιστώσαμε ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μ.Π.Σ κ. Φ. Ζαφειρίδης, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων, απαντώντας σε σχετικό γραπτό ερώτημα του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας είχε αποδεχτεί την συνέχιση της δραστηριοποίησής του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αμισθί. Επιπρόσθετα, όσοι προσπάθησαν να μάθουν το αιτιολογικό (προπτυχιακοί φοιτητές, Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του τμήματος, με την παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Συνέλευση του τμήματος της 27ης/06/2013) έλαβαν ασαφείς ή αμήχανες στην καλύτερη περίπτωση απαντήσεις.

Προτού σας εκθέσουμε τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη μας το ΜΠΣ πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του ως έχει, με βάση τη συγκεκριμένη σχολή σκέψης που υπηρετεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, θα θέλαμε εν συντομία να σας αναφέρουμε τα πλεονεκτήματά του, όπως εμείς τα βιώσαμε, τόσο στο πλαίσιο των σπουδών, όσο και στη συνέχεια, στο πλαίσιο της εργασίας μας σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Κατ' αρχάς, θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αυτό το μεταπτυχιακό είχαμε την τύχη να διδαχθούμε από πολλούς αξιόλογους καθηγητές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο άνθρωποι που επηρέασαν αποφασιστικά με τις πρωτοποριακές τους παρεμβάσεις τόσο τις ζωές πολλών ανθρώπων, όσο και τις επιστημονικές και κοινωνικές αντιλήψεις για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα στη χώρα: ο ιδρυτής του μεταπτυχιακού και επιστημονικός υπεύθυνός του, Φοίβος Ζαφειρίδης, που ουσιαστικά έφερε τη θεραπεία της εξάρτησης στην Ελλάδα με την ίδρυση της Θεραπευτικής Κοινότητας «Ιθάκη» και μετέπειτα του ΚΕΘΕΑ, καθώς και ο Κώστας Μπαϊρακτάρης, που υλοποίησε ως επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Επανένταξης του Ψ.Ν.Θ. τις πρώτες δράσεις αποϊδρυματοποίησης ανθρώπων με μακρόχρονη παραμονή σε ψυχιατρείο - δράσεις που αποτέλεσαν τη βάση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα. Η ύπαρξη των συγκεκριμένων διδασκόντων προσέδιδε και εξακολουθεί να προσδίδει στο συγκεκριμένο Μ.Π.Σ μια πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία.

Συνοψίζοντας τα βασικά πλεονεκτήματα αυτού του μεταπτυχιακού θα αναφέραμε εν συντομία τα εξής:

- Την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του, την έμφαση στις κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές αιτίες εμφάνισης και διόγκωσης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και τη σύνδεση των παραδοχών αυτών με το όραμα για λειτουργούς υγείας στο πεδίο, που θέτουν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων τους τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Οι παραπάνω βασικοί άξονες της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού συγκροτούν ένα μοναδικό πλαίσιο εκπαίδευσης για λειτουργούς υγείας στο πεδίο των εξαρτήσεων αλλά και, γενικότερα, των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, όπως η μετανάστευση/παλιννόστηση, η ψυχική και σωματική υγεία, η αναπηρία, κ.ά.

- Τη διεπιστημονική συγκρότηση του, καθώς στο μεταπτυχιακό αυτό συμμετείχαν και συμμετέχουν απόφοιτοι τμημάτων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών επιστημών και επιστημών υγείας, γεγονός που συμβάλλει στον πλουραλισμό των θεωρήσεων και των παραγόμενων απόψεων, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις που επισημαίνουν την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης προβλημάτων, όπως η εξάρτηση.

- Την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών αντιλήψεων, όπως η αυτοδιαχείριση και η συλλογική δράση των εκπαιδευόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην εκπαίδευση και στη χειραφέτησή μας ως ενεργών υποκειμένων στο πεδίο και στην αποφυγή της άκριτης και παθητικής αποδοχής των άκαμπτων κυρίαρχων επιστημονικών αντιλήψεων.

- Τέλος, την άμεση σύνδεση των ιδιαίτερα κριτικών αντιλήψεων του πεδίου της Ψυχολογίας και άλλων κοινωνικών επιστημών, που αποτελούν τη θεωρητική βάση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού με την πράξη. Η εμπειρία της εμπλοκής μας στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (για όσους από μας μπήκαμε στο μεταπτυχιακό μετά το 2001, οπότε και το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του) ήταν πρωτόγνωρη. Είχαμε την ευκαιρία να εμπλακούμε για δύο χρόνια (όσο διαρκεί η προβλεπόμενη πρακτική των 2500 ωρών) σε καινοτόμες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, που επιχειρούν να θέσουν σε εφαρμογή τις προαναφερθείσες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου και να μην μείνουμε σε μια -έστω και κριτική- θεωρητική ενασχόληση με αυτό. Για αυτό το λόγο, κρίνουμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το μοναδικό ίσως παράδειγμα άμεσης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την πράξη στο πλαίσιο του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Το παράδειγμα αυτό, παράγει πολλαπλό κοινωνικό όφελος: εξυπηρέτηση διογκούμενων κοινωνικών αναγκών και ουσιαστική εκπαίδευση επιστημόνων που στη συνέχεια στελεχώνουν ανάλογες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Η αναστολή του μεταπτυχιακού, ή η ενδεχόμενη τροποποίησή του προς ένα θεωρητικό μεταπτυχιακό «κριτικού» προσανατολισμού που δεν θα έχει αναφορά στην πράξη και στις κοινωνικές ανάγκες, θα σημάνει μια ολίσθηση σε in vitro «κριτικές» προσεγγίσεις που δομούν και αποδομούν σε περιβάλλον εργαστηρίων και αμφιθεάτρων την επιστημονική γνώση, μέσα σε συνθήκες γενικευμένης κοινωνικής απραξίας, όπως εύστοχα γράφει ο Αναπλ. Καθηγητής του τμήματος Κώστας Μπαϊρακτάρης. Ένα τέτοιο μεταπτυχιακό δεν θα έχει σχέση με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα που πιέζει για ολοένα και μεγαλύτερη σύνδεση της παραγόμενης γνώσης και των πανεπιστημίων γενικότερα με την αντιμετώπιση των διογκουμένων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν θα έχει σχέση με το πλαίσιο εκπαίδευσης στο οποίο οφείλουμε την επάρκεια και την αξιοπρέπεια με την οποία στεκόμαστε καθημερινά στους χώρους δουλειάς μας, δουλεύοντας πολυδιάστατα και ολιστικά και καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο πολλά από τα κενά των δομών που εργαζόμαστε.

Με βάση όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

α) η φοίτηση στο Μ.Π.Σ είναι δωρεάν και δεν εξαρτάται από καμία πηγή χρηματοδότησης

β) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μετά από αίτημα της Διευθύντριας του τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του τμήματος (30/04/2013) είχε απαντήσει θετικά στην πρόταση να αναλάβει τα μεταπτυχιακά μαθήματα των Εξαρτήσεων και την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών στις δομές των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας·

γ) το Μ.Π.Σ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με το αντίστοιχο αντικείμενο[1], έχοντας περισσότερους από 140 αποφοίτους στα 16 χρόνια λειτουργίας του σε όλες τις ειδικότητες της Υγείας & Πρόνοιας, οι οποίοι στελεχώνουν πλήθος σχετικών υπηρεσιών·

δ) το Μ.Π.Σ είναι σταθερά το πρώτο σε ζήτηση μεταξύ των τεσσάρων κατευθύνσεων που προσφέρει το τμήμα Ψυχολογίας·

ε) το Μ.Π.Σ είναι συνδεδεμένο με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης ανθρώπων με προβλήματα εξάρτησης και των μελών του περιβάλλοντός τους, όπως αναγνώρισε και η έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του τμήματος, με άλλα λόγια είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή της·

στ) το Μ.Π.Σ και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συνιστούν εδώ και 12 χρόνια από τα πλέον αξιοσημείωτα παραδείγματα σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες της κοινωνίας·

ζ) η Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων αποτελεί τη μοναδική ειδικότητα της Ψυχολογίας που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 87 ειδικότητες που πρόσφατα προέβλεψε ο Σ.Ε.Β[2] ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση ως το 2020·

η) η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με ομόφωνη απόφαση της (26/06/2013) αναγνώρισε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι το Μ.Π.Σ των Εξαρτήσεων και αποφάσισε την πολύπλευρη στήριξη του·

θ) στη δεδομένη κοινωνικοοικονομική συνθήκη που μειώνονται δραστικά οι δυνατότητες δωρεάν πρόσβασης στην παιδεία και στην υγεία και σε άλλους τομείς η αναστολή ενός από τα ελάχιστα δωρεάν μεταπτυχιακά ψυχολογίας στη χώρα αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα·

εύλογα αναρωτιόμαστε με ποια επιστημονικά ή άλλα κριτήρια λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις.

Κατά τη γνώμη μας, η απόφαση αυτή δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος και στερεί από ενδιαφερόμενους κοινωνικούς επιστήμονες τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο πεδίο των Εξαρτήσεων στη χώρα τους.

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη ΔΕΠ του τμήματος,

Για πολλούς από μας υπήρξατε δάσκαλοι μας είτε σε προπτυχιακό είτε / και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πέρα από την πολύπλευρη συμβολή σας στις γνώσεις και στις εμπειρίες μας θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η φοίτησή μας στο τμήμα Ψυχολογίας μας έφερε σε επαφή με ένα διαφορετικό επιστημονικό ήθος. Ένα ήθος που προάγει την επώνυμη και ελεύθερη έκφραση γνώμης, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στις μη κυρίαρχες επιστημονικές αντιλήψεις (μόνο στο ΑΠΘ άλλωστε λειτουργούσε ένα Μ.Π.Σ του οποίου η φιλοσοφία είναι σε αντίθεση με το κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα της επιστήμης της Ψυχολογίας) και κυρίως με ένα ήθος που δίνει έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της επιστήμης της Ψυχολογίας και που θέτει σε προτεραιότητα την ευημερία και τη χειραφέτηση των ανθρώπων και των κοινοτήτων στις οποίες απευθυνόμαστε.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας και να μην αναστείλετε ένα σύγχρονο και καινοτόμο Μ.Π.Σ που απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Σας καλούμε να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια, ώστε να αρθεί η απόφαση για αναστολή και να λειτουργήσει, έστω και με μικρή καθυστέρηση, το ΜΠΣ και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Κοινοποίηση:

· Πρυτανικές Αρχές Α.Π.Θ

· Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

· Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

· Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

· Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Ρεθύμνου

· Τμήματα Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών Ελληνικών ΑΕΙ

· Σύλλογος Φοιτητών τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

· Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

· Υπηρεσίες Πρόληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων

· Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ακολουθούν οι υπογραφές:

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Φορέας Εργασίας

Αδαμοπούλου Ευγενία

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

Ανθόπουλος Στάθης

Ψυχολόγος

NHS - U.K. and private practice

Ακράτου Αρετή

Κοινωνικός Επιστήμονας

ΚΕΘΕΑ

Αναστασιάδης Χαράλαμπος

Εκπαιδευτικός

Τελειόφοιτος Μ.Π.Σ

Αναστασόπουλος Οδυσσέας

Ψυχολόγος

Ψ.Ν.Θ

Αραβίδου Ελευθερία

Κοινωνικός Επιστήμονας

Μεσογειακό Κολλέγιο Α.Ε.

Αρμένης Νίκος

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτος Μ.Π.Σ

Γαβρά Άντα

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Γαβριηλίδου Δήμητρα

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

Γαλατά Χρύσα

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Γεωργιάδου Ιωάννα

Ψυχολόγος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά και πρόγραμμα Στοχευμένης Έρευνας,

Γεωργιάδου Μαρία

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Γεωργίου Αλέξανδρος

Κοινωνικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

Γκαβανούδη Δέσποινα

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Γκαϊφύλλιας Κώστας

Κοινωνικός Λειτουργός

Τελειόφοιτος Μ.Π.Σ

Γκίτση Άννα

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Γκιουζέπας Στέλιος

Ψυχολόγος

Ψ.Ν.Θ - ΠΕΘΕΑ «Αργώ»

Γκότση Γιώτα

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Γκουγκουσκίδης Σταύρος

Ψυχολόγος

Ιδιωτική Άσκηση

Γρηγοριάδου Ειρήνη

Ψυχολόγος

Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Δαμιανίδου Δέσποινα

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης Σείριος

Δασκαλάκης Ιωάννης

Ψυχολόγος

PRAKSIS

Δασκαλοπούλου Ελίνα

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Δάφα Μαρία

Ψυχολόγος

ΚΕΔΔΥ Καστοριάς

Δεσαλέρμος Γεράσιμος

Ψυχολόγος

Κ.Ε.Π Ελληνικού

Δημητριάδου Βαλεντίνα

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Δημητριάδου Κική

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων

Ελευθεριάδου Βαρβάρα

Ψυχολόγος

ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ευθυμιάδης Σταύρος

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Ευθυμίου Γιώργος

Ψυχολόγος

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «Έδρα»

Ζαχαριά Ελένη

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Ζιακίδου Λία

Κοινωνική Λειτουργός

PRAKSIS

Ζουγκός Μανώλης

Ψυχολόγος

PRAKSIS

Ζυγάκη Ασπασία

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Igic Tanja

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Καζιάνη Αμαλία

Ψυχολόγος - Εκπαιδευτικός

Υ.ΠΑΙ.Θ

Καλτσίδου Γεωργία

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Καλτσογιάννη Αλεξάνδρα

Ψυχολόγος

Ιδιωτική Άσκηση

Καμπάς Ανδρέας

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτος Μ.Π.Σ

Καραγκιοζίδου Μαρία

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Καραμπίλια Ισμήνη

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Καραμφύλλη Ιφιγένεια

Ψυχολόγος

ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Καλαμαριάς

Καρύδη Αγγελική

Ψυχολόγος

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Κασσέρη Ζαχαρούλα

Κοινωνική λειτουργός, Δρ. Κοινωνικής Εργασίας

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Καφαντάρη Μαρία

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Κεφαλίδου Άρτεμις

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70

Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κιαγιά Μαρία

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Κολούδα Σοφία

Κοινωνιολόγος

ΚΕΘΕΑ

Κυριάκου Ασκληπιάδα

Εκπαιδευτικός

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αργολίδος

Λαγιώτη Ιουλία

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Λαϊνάς Σωτήρης

Ψυχολόγος, Δρ. Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Ματζουράνη Μαρία

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Ματσίκα Δέσποινα

Ψυχολόγος

ΕΕΕΕΚ Άγιου Δημητρίου Αττικής

Μακρογιάννη Χριστίνα

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα»

Μαυρομιχάλης Αναστάσης

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα»

Μελετίδου Λουκία

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα»

Μεταλληνού Μαριάνθη

Γιατρός Ομοιοπαθητικής / Ψυχοθεραπεύτρια

Αυτοαπασχολούμενη

Μιγκιάνη Μαρία

Ψυχολόγος

Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Μιμίκος Στέλιος

Ψυχολόγος

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης

Μούρνου Στέλλα

Ψυχολόγος

Θ.Χ.Π.Θ. «Άγιος Παντελεήμονας»

Μπλέτσα Κατερίνα

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

Μπολέτση Αγγέλα

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Μυλωνάκη Καλλιόπη

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Νικολάου Αναστασία

Ψυχολόγος

Ψ.Ν.Α - 18 Άνω

Νικόπουλος Αποστόλης

Κοινωνικός Λειτουργός

ΕΕΕΕΚ Κατερίνης

Ντόβρος Ιωάννης

Γυμναστής

Ιδιωτική Άσκηση

Ντότση Αγγελική

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Ξανθόπουλος Χρήστος

Φαρμακοποιός

Αυτοαπασχολούμενος

Παναγιωτοπούλου Μελίνα

Ψυχολόγος

Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, Δήμος Κω

Πανταζή Στέλλα

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Παντελέρη Ευεποίνα

Ψυχολόγος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έργο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»

Παππά Άννα

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Παπαπέτρου Χάρης

Ψυχολόγος

Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες βόρειας Ελλάδας «Η Λάμψη»

Παρασχούδη Μαρία

Κοινωνικός Επιστήμονας

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Παρισάκη Κατερίνα

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Πέσσιου Κωνσταντίνα

Ψυχολόγος

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θήρας

Πετσάνης Χρήστος

Ιατρός - Σχολικός Σύμβουλος

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Θεσσαλονίκης

Πετρίδου Ηρώ

Κοινωνική Λειτουργός

ΚΕΘΕΑ

Πετροπούλου Μαρίνα

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Πούλιου Νατάσα

Ψυχολόγος

Association Kaloumba - Jeux du Monde

Πρεμίδης Γιώργος

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτος Μ.Π.Σ

Ραφτόπουλος Αντώνης

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Ρούσογλου Νεκταρία

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Σδούκου Μαρκέτα

Ψυχολόγος

Ιδιωτική Άσκηση

Σιαμιλή Έλενα

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Σιδεράς Δημήτρης

Ψυχολόγος

ΚΕΔΔΥ Καλύμνου

Σιζοπούλου Δώρα

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Σίμα Δάφνη

Κοινωνιολόγος

Πα.Γ.Ν Ιωαννίνων

Σηφάκη Μυρτώ

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Σμυρνάκη Μαρία

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Σουμαρά Γεωργία

Σχολική Σύμβουλος

Υ.ΠΑΙ.Θ

Σπανοπούλου Σεμίνα

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Σπανού Ελένη

Κοινωνικός Επιστήμονας

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Σταμάτη Παναγιώτα

Αρχαιολόγος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έργο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών», Υποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ

Σταματιάδου Κλεοπάτρα

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

Σταυροπούλου Ιωάννα

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Στεφανάκης Γιώργος

Τεχνικός

Ψ.Ν.Θ

Συμεωνίδου ιφιγένεια

Ψυχολόγος

Ψ.Ν.Θ - Κοι.Σ.Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης

Συνάθη Γεωργία

Κοινωνική Λειτουργός

Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα»

Τερζοπούλου Γαβριέλα

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης «Πυξίδα»

Τζουμακίδου Σωτηρία

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Τσαντήλα Φαίη

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

Τσελεπή Μαρία

Ψυχολόγος

Ψ.Ν.Α - 18 Άνω

Τσούνης Ανδρέας

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης «Σείριος»

Φιλίππου Εύα

Ψυχολόγος

Απόφοιτη Μ.Π.Σ

Φλωρά Κατερίνα

Ψυχολόγος, Δρ. Ψυχολογίας

Συμβασιούχος διδάσκουσα σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Φλώρου Μαρία

Ψυχολόγος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έργο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών»

Φουλούλη Στέλλα

Ψυχολόγος

ΚΕΘΕΑ

Φραγκιαδάκης Κώστας

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Φραγκούλια Νεστωρία

Ψυχολόγος

ΟΚΑΝΑ

Φτάκα Μαρία

Ψυχολόγος

Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»

Χαλεπούδης Εμμανουήλ

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης

Χατζηαγοράκη Αλεξάνδρα

Ιατρός

Κέντρο Υγείας Αλμυρού

Χατζηθεοδώρου Ξανθίππη

Ψυχολόγος

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Χουλιάρας Ηλίας

Ψυχολόγος

Τελειόφοιτος Μ.Π.Σ

Ψυχογιού Σοφία

Κοινωνιολόγος

Τελειόφοιτη Μ.Π.Σ

 [1] Το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ήταν πρωτοπόρο σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, καθώς από το 1997 διδάσκονταν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα εξαρτήσεων, πολύ πριν (αρχές της δεκαετίας του 2000) το υπουργείο Παιδείας προτρέψει τα τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών και επιστημών υγείας να εισαγάγουν κύκλους μαθημάτων εξαρτήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

[2] Η αναφορά στο Σ.Ε.Β δε σημαίνει ότι υιοθετούμε στο ελάχιστο τις προτάσεις του. Αντίθετα, οραματιζόμαστε και δρούμε για μια ανθρωπιστική εκπαίδευση και για μια κοινωνία δικαίου, μακριά από τις ανάγκες της αγοράς. Παρόλα αυτά ακόμη και με τα νεοφιλελεύθερα κριτήρια που επικρατούν σήμερα όσον αφορά στην αξιολόγηση των πανεπιστημίων, η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας είναι το πρωτεύον. Ούτε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπορεί η απόφαση για αναστολή να γίνει κατανοητή, αφού η απρόσκοπτη συνέχιση του εν λόγω μεταπτυχιακού μόνο προστιθέμενο όφελος έχει για το τμήμα Ψυχολογίας.

 


Magazine - Other articles

Νέα του Blog

Το αδύνατο που έγινε δυνατό

20.02.2017 | Slider
Εμφανίσεις: 3897